A BORBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA.


Alapszabály.

A SUKORÓI BORBARÁTOK EGYESÜLETÉNEK (a továbbiakban: Egyesület) Taggyűlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-65.§-ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civiltv.) rendelkezéseire is figyelemmel - összhangban az Alaptörvénnyel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal - a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

I. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe, hatóköre, jogállása:

1.       Az Egyesület neve:      SUKORÓI BORBARÁTOK EGYESÜLETE

2.       Az Egyesület székhelye: 8096 Sukoró, Páskom u. 5.

3.       Az Egyesület működési területe, hatóköre kiterjed Sukoró közigazgatási területére.

4.       Az Egyesület jogi személy, civil szervezet.

 

II. Az Egyesület célja, és célja érdekében kifejtett tevékenységei:

a)      a sukorói szőlőtermelés és borkultúra hagyományainak ápolása,

b)      a sukorói minőségi borok megismerése és megismertetése,

c)       a kulturált borfogyasztás kialakítása és terjesztése,

d)      a bor és a gasztronómia kapcsolatának megismerése és bemutatása,

e)       a környezeti, természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelme,

f)        az emberi kapcsolatok alakítása, gazdagítása, a sukorói összetartozás, továbbá társegyesületekkel és partnertelepülésekkel történő kapcsolatok erősítése,

g)      hagyományteremtési céllal a régi helytörténeti események felkutatása és felújítása,

h)      borversenyek, borünnepek szervezése.

 

III. Az Egyesület tagsága:

1.       Az Egyesület tagsága rendes tagokból, valamint különleges jogállású (pártoló, tiszteletbeli) tagokból áll.

 

A) Rendes tag:

2.       Az Egyesület rendes tagja lehet az a sukorói lakóhellyel és sukorói illetőséggel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, valamint sukorói székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá szintén sukorói illetőséggel rendelkező letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező, 18. életévét betöltött nem magyar állampolgár, aki/amely nyilatkozik a belépési szándékáról, a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri, az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és bíróság jogerős határozatával nem tiltotta el a közügyek gyakorlásától. Sukorói illetőségű az a személy, aki Sukoró közigazgatási területén bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá aki Sukoró közigazgatási területén lakó-, illetve üdülőingatlan, vagy mezőgazdasági hasznosításra szolgáló termőföld tulajdonosa.

 

3.             Az Egyesületbe rendes tagként való felvételhez a Taggyűlés – illetve a Taggyűlés felhatalmazása alapján az Elnökség – meghatározott, minden belépőre egységesen vonatkozó belépési díj fizetését írhatja elő. A belépési díj meghatározása határozattal történik, és évente felülvizsgálható. A belépési díj meghatározását követően azt minden újonnan belépőnek meg kell fizetnie.

 

4.             A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyhangú határozattal, 30 napon belül dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

5.              A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A természetes személy rendes tagok jogaikat személyesen, vagy meghatalmazottjuk útján, jogi személy tagok pedig törvényes képviselőjük, vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják.

 

6.              A rendes tagok kötelesek évente a Taggyűlés által meghatározott tagdíjat az Egyesület részére megfizetni.

 

7.             Az Egyesületi tagság megszűnik, ha:

a)      a tag a tagságról lemond,

b)     a tagot a Taggyűlés az Egyesületből kizárja,

c)      a tag tagdíj meg nem fizetése miatt törlésre kerül,

d)     az Egyesület megszűnik.

 

8.             A lemondási szándékát a tag köteles írásban, igazolható módon bejelenteni az Elnökséghez. A lemondás a lemondásról szóló nyilatkozat Elnökség általi átvételének napján szűnik meg. A tagságról való lemondás a tagot terhelő, tagsági jogviszonyának fennállása alatt keletkezett vagyoni kötelezettségének teljesítése alól nem mentesít.

 

9.             A Taggyűlés minősített többségi, titkos, írásbeli szavazással meghozott határozattal, az összes tag több, mint felének igen szavazatával az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabály rendelkezéseit megsérti, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetőleg ha az Egyesület céljával vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető, illetve az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.

 

10.          A tagot az Egyesületből kizárni csak a Taggyűlés által elfogadott, jelen Alapszabályban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.

 

11.          A kizárási eljárást bármely tag írásban kezdeményezheti. Az érintett tagot a kizárás alapjául szolgáló okokat vizsgáló Taggyűlésre írásban meg kell hívni, és lehetővé kell tenni számára, hogy védekezését és indokait előadhassa. A kizárás tárgyában hozott taggyűlési határozatot indokolni kell, és rendelkezni kell benne a jogorvoslatra való felhívásról is, megjelölve a jogorvoslatra jogosultak körét, a jogorvoslati határidőt, és hogy azzal mely szervhez kell fordulni.

 

12.          A határozatot az Egyesület bármely tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtására nincs halasztó hatállyal, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

13.          A tag a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető az Elnökség által, ha a tagdíjhátraléka egy éven túl fennáll, és a tagdíjhátralék megfizetésére az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot, és a felhívásban szereplő fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az Elnökség - törlést elrendelő - határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal.

 

14.          A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül törölni kell:

a)      halála, illetve a nem természetes személy bármilyen formában történő megszűnése, illetve

b)     az Egyesület megszűnése esetén.

 

B)     Különleges jogállású tag:

15.          Az Egyesület különleges jogállású tagja lehet a pártoló tag, vagy a tiszteletbeli tag.

 

16.          Az Egyesület pártoló tagjává olyan személyt választhat, aki/amely az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, és az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja.

 

17.          Az Egyesület Elnöksége – elismerésképpen – az Egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személyt fogadhat, aki/amely az Egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, vagy az Egyesület egyesületi céljainak előmozdítása érdekében végzett vagy végez tevékenységet, és aki/amely e tiszteletbeli tagságot elfogadja.

 

18.          A különleges jogállású tagot meg kell hívni az Egyesület programjaira, rendezvényeire.

 

19.          A különleges jogállású tag az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, az Egyesület szerveibe nem választható, és köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, végrehajtani a Taggyűlés és az Elnökség határozatait.

 

20.          Különleges jogállású tag pártoló vagy tiszteletbeli tagságát a Taggyűlés nyílt szavazással, az egyesületi tagok több, mint felének igen szavazatával vonhatja meg abban az esetben, ha pártoló vagy tiszteletbeli tag az Egyesület céljával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, vagy nyilatkozatot tesz, az Egyesület jó hírnevét megsérti, az Egyesületet kedvezőtlen színben tünteti fel, a bíróság közügyek gyakorlásától megfosztotta, jogerősen bűncselekmény elkövetése miatt elítélték, illetve olyan magatartást tanúsít, mely sérti az Egyesület jogait, vagy jogos érdekét.

 

21.          Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a tagok személyi azonosító adatain túl a tagsági viszony keletkezésének idejét, a megszűnésének idejét és esetkörét, esetlegesen a tagsági viszony formáját is.

 

IV. Tagsági jogok, és kötelezettségek:

1. Az Egyesület rendes tagjának jogai:

a)      részt vehet a Taggyűlésen szavazati és tanácskozási joggal;

b)      javaslatot tehet a Taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára;

c)       részt vehet az Egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba megválasztható;

d)      részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, előadásain, klub és egyesületi napjain, kirándulásain;

e)       részesülhet az Egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban;

f)        az Egyesület összejövetelein felszólalhat, indítványokat tehet, továbbá panasszal élhet az Egyesület Elnökségénél, a Taggyűlésnél;

g)      véleményt nyilváníthat az Egyesület, az Elnökség, valamint a tisztségviselők tevékenységéről;

h)      jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait;

i)        kezdeményezheti különleges jogállású tag felvételét, illetve különleges jogállásának megvonását.

 

2. Az Egyesület rendes tagja köteles:

a)      az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;

b)      az Egyesület Taggyűlésének, Elnökségének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni;

c)       évente a tagdíjat határidőben megfizetni;

d)      védeni az Egyesület vagyonát;

e)       részt venni az Egyesület Taggyűlésein, távolmaradását előzetesen, megfelelő indokkal ellátva jelezni;

f)        illetve nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását.

 

V. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok:

1.       Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés (VI. pont), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, az Elnökség (VII. pont) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, a gazdasági alelnök és az alelnökök,  és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. Az Egyesület Taggyűlése minősül a Civiltv. szerinti legfőbb szervnek.

 

2.       Az Elnökségnek a tagja az lehet:

a)       aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b)      a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c)       aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

3.       A  Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

VI. A Taggyűlés:

1.       Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, és amelyen meg kell tárgyalni az Egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. Az Elnök az Elnökség határozata alapján a Taggyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a rendes tagok 1/10-e, az ok és cél megjelölésével kéri írásban, illetve, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá össze kell hívni a XII/3. pontban foglalt feltételek fennállása esetén.

 

2.       A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály elfogadása, módosítása;

b)az éves költségvetés meghatározása;

c) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának kimondása;

d)az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás;

e)       az Elnökség, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása;

f)    éves pénzügyi tervének megtárgyalása, beszámoló elfogadása;

g)   döntés a Civiltv. 28.§-ában meghatározott beszámoló elfogadásáról;

h)az Egyesület tulajdonában lévő, legalább 500.000 Ft értékű ingóságok, valamint az Egyesület tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítése;

i)    a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása.

 

3. A Taggyűlést – kivéve a XII/3. pont esetét, amikor a Gazdasági Alelnök – az Elnök hívja össze valamennyi tag, valamint a Felügyelő Bizottság előzetes írásbeli - akár a tag által erre a célra megadott e-mail címre küldött üzenettel történő - értesítésével a Taggyűlés helyének és idejének megjelölésével. A meghívónak a tagokhoz, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaihoz a Taggyűlés tervezett időpontját megelőzően legalább tizenöt nappal meg kell érkeznie, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt taggyűlés helyének és idejének pontos megjelölésével. A meghívó kiküldését megelőzően az Elnöknek gondoskodnia kell arról, hogy az  Egyesület tagjai a Taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek, melyre legalább öt napot kell biztosítani. A Taggyűlés nem nyilvános, az Elnök vezeti, az elnök távolléte esetén a levezető elnök személyének megválasztásáról a Taggyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Az a személy, aki nem tagja az Egyesületnek, csak az Elnökség engedélyével vehet részt a Taggyűlésen.

 

4.  A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele részt vesz. A határozatképtelenség miatt megismételt Taggyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit, és a megismételt Taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza, melyre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni. A megismételt Taggyűlést az eredeti Taggyűlés időpontját követően egy órával későbbi időpontra, ugyanarra a helyre, azonos napirenddel kell kitűzni, azzal, hogy tag kizárásáról, az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, vagy feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több, mint fele részt vesz, melyet  az eredeti meghívóban rögzíteni kell.

 

5. A Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseit általában – kivéve a jelen Alapszabályban meghatározott minősített szótöbbségű eseteket (VI/7.pont), - a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.

 

6. A szavazás nyílt, és kézfeltartással történik, kivéve az Elnökség tagjainak megválasztásáról, visszahívásáról, valamint a tag Egyesületből történő kizárásáról szóló döntést, melyek tekintetében titkosan, írásbeli szavazással kell dönteni. Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új Elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.

 

7. Az Alapszabály módosításához, a tag kizárásához, az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséhez, szétválásához, vagy feloszlásának elhatározásához, az Elnökség, illetve a Felügyelő Bizottság valamely tagjának visszahívásához, a különleges jogállású tag tagsági jogviszonyának megszüntetéséhez az összes egyesületi tag több, mint felének igen szavazata szükséges.

 

8.  A Taggyűlés a levezető elnök személyéről, a napirendről, valamint az éves beszámolóról szóló határozatáról az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével dönt. Levezető elnökké csak az Egyesület elnöke, gazdasági alelnöke vagy alelnöke választható.

 

9.  A Taggyűlés döntéshozatali eljárásában szavazategyenlőség esetén a Taggyűlés levezető elnökének szavazata dönt.

 

10. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető elnök, és a Taggyűlés által megválasztott két hitelesítő tag ír alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Taggyűlés helyét és idejét, a meghozott határozat(ok) lényegi tartalmát, a határozathozatal időpontját, hatályának beálltát, a szavazati arányt. A Taggyűlés határozatait a Határozatok Tárában közzé kell tenni.

 

VII. Az Elnökség:

1.   Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az öt (5) tagú Elnökség, amely áll az Elnökből, a gazdasági alelnökből, valamint 3 elnökségi tagból. Az Elnökség tagjait a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos, írásbeli szavazással, 5 (öt) éves határozott időtartamra választja meg. Az Elnökség elnöke az Egyesület elnöke.

 

2.   Elnökségi taggá az az egyesületi tag választható, aki a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és nem esik kizáró ok hatálya alá. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnök és legalább két további elnökségi tag jelen van. Az ülések nyilvánosak.

 

3.  Az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

4.  Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli, akár e-mail útján történő értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal kézbesíteni kell, a napirendi pontok pontos megjelölésével a helyszín és időpont megadásával. Rendkívüli esetben az Elnökség rövid úton, telefonon is összehívható.

 

5.  Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:

a)       az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, kivéve a VI/2.d és i. pontokban szereplő határozatokat,

b)      az Egyesület ügyrendjének elfogadása,

c)       az etikai szabályok elfogadása,

d)      tagfelvétel jóváhagyása,

e)       az Elnök utasítása a Taggyűlés összehívására,

f)        az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves (elnöki) beszámolókba, valamint a korábban a legfőbb szerv által hozott határozatokba való betekintés biztosítása,

g)       a tevékenységéről éves beszámoló elkészítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése,

h)      az Egyesület tulajdonában lévő, legfeljebb 500.000 Ft értékű ingóságok elidegenítése,

i)        döntés minden olyan egyéb kérdésben, illetve mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos, vagy az Elnök hatáskörébe.

 

6.       Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Az iratbetekintés iránti kérelmet írásban kell az Elnökségnek benyújtani. Az iratbetekintést az Egyesület székhelyén, a kérelem megérkezésétől számított 15 napon belül kell biztosítani. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az iratbetekintés során be kell tartani.

 

7.       Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá.

 

8.       Az elnökségi tagságról való lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy írásban igazolható módon kell közölni.

 

9.       Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokról Határozatok Tárát vezetni, és az Elnökség határozatait abban közzétenni. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

 

10.   Az Elnökség határozatait bárki megtekintheti, arról ellenérték fejében másolatot kérhet, továbbá az Elnök gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról  az Egyesület honlapján. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat az iratbetekintés, illetve a nyilvánosságra hozatal során be kell tartani.

 

11.   Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával, tisztségről való lemondásával, valamint a tag visszahívásával, vagy a határozott idő lejártával, amely esetekben a Taggyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

12.   Az Elnökség és annak tagjai a Taggyűlés felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Amennyiben az Elnökség, vagy annak bármely tagja a jelen Alapszabályban foglalt kötelezettségét szándékosan, súlyosan és ismételten megszegi, úgy a Taggyűlés jogosult az Elnökséget, vagy annak tagját nyílt szavazással, az egyesületi tagok több, mint felének igen szavazatával tisztségéből azonnali hatállyal visszahívni.

 

VIII. Az Elnök:

1.       Az Elnök a Taggyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos és írásbeli szavazással 5 év határozott időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult.

 

2.       Az Elnök hatásköre és feladatai:

a)       az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

b)      a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

c)       a Taggyűlés bár mikori összehívása,

d)      a kiadások számláinak ellenőrzése,

e)       megbízólevél kiadása,

f)        az Egyesület pénzeszközeinek,pénzgazdálkodásnak felügyelete, utalványozási jogkör gyakorlása, ,

g)       az Egyesület iratainak, kezelése,

h)      az Egyesület tagnyilvántartásának vezetése,

i)        Határozatok Tárának vezetése,

j)        a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,

k)       az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

l)        az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, és hatóságok, illetőleg a bíróság előtt,

m)    a Taggyűlés és az Elnökség határozatairól nyilvántartás vezetése,

n)      éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése,

o)       a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettekkel történő közlése, annak meghozatalától számított 15 napon belül az Egyesület honlapján kerül hirdetve.

p)      minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a Taggyűlés és az Elnökség hatáskörébe.

 

3.       Az Elnök az Elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer köteles összehívni az Alapszabály VII/4. pontja szerint.

 

4.       Az Elnök köteles összehívni az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges dönteni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik.

 

5.       Az Elnök intézkedéseit a Taggyűlés, illetve az Elnökség döntésének megfelelően köteles megtenni, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban kell eljárnia.

 

IX. Az Alelnök:

1. A Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkosan, írásbeli szavazással legfeljebb 5 (öt) éves, határozott időtartamra legalább 1, legfeljebb 4 alelnököt választhat, mely alelnökök közül legalább egynek gazdasági alelnöknek kell lennie.

 

2. Az Alelnök feladatai:

a)             segíti az Egyesület Elnökét feladatainak ellátásában, az Elnök akadályoztatása esetén annak eseti megbízása alapján őt helyettesíti;

b)            előkészíti a Taggyűlés ülését, valamint az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket;

c)             részt vesz a Taggyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetésében;

d)            részt vesz az Elnökség munkájában,

e)             szervezi az Egyesület rendezvényeit.

 

3. Gazdasági Alelnök:

a)             Ellátja a IX/2. pontban meghatározott feladatokat.

b)            Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az Elnöknek és az Elnökségnek rendszeresen, a Taggyűlés előtt a Taggyűlés döntése alapján beszámol.

c)             A pénz- és vagyonkezelésről bizonylatolt számadásokat vezet, gondoskodik a számvitellel kapcsolatos jogszabályok betartásáról, annak megfelelő nyilvántartások vezetéséről.

d)            Az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti, és az Elnökség illetve Taggyűlés elé terjeszti.

e)        pénztárkönyv vezetése bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése.

 

X. A Felügyelő Bizottság:

1.       Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely az Elnökségtől  elkülönült szervezettel rendelkezik, és amely tagjai megbízatásának keletkezésére, megszűnésére az Elnökség tagjainak megbízatására, megszűnésére vonatkozó szabályokat – a X. pontban meghatározott eltérésekkel - kell alkalmazni.

 

2.        A Felügyelő Bizottság három főből áll, tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnökség tagjai.

 

3.       A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, Elnökét a tagok maguk közül választják meg.

 

4.       A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni az Egyesület költségvetését, annak végrehajtását, gazdálkodását, valamint az Elnökség határozatainak végrehajtását. Köteles ellenőrizni továbbá az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, valamint  a pénz- és anyagkezelést és a bizonylati fegyelmet. Az ellenőrzésekről a Bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 

5.       Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrzése során hiányosságokat, vagy bármi egyéb rendellenességet észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület Elnökét.

 

6.       A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tanácskozási joggal jogosultak részt venni az Elnökségi üléseken.

 

7.       A Bizottság elnöke évente köteles a végzett munkáról a Taggyűlésnek beszámolni.

 

8.       A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tagja jelen van. A Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 

9.       A Felügyelő Bizottság eljárására egyebekben a Civiltv. 41.§-ának rendelkezései az irányadóak.

 

XI. Az Egyesület működése és gazdálkodása:

1.     Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

2.       Az Egyesület a belépési díjakból, a tagdíjaiból, a részére jutatott támogató befizetésekből, valamint a kiegészítő jelleggel folytatott gazdaság-vállalkozási tevékenységéből befolyó egyéb bevételekből álló költségvetése alapján gazdálkodik.

 

3.       A tagdíj mértékét és esedékességét az Elnökség javaslatára a Taggyűlés határozatban állapítja meg. A tagdíjat a tag befizetheti készpénzben a gazdasági alelnöknél, amelyről nyugtát vagy átvételi elismervényt kell kiállítani, vagy utalhatja az Egyesület bankszámlájára. A tagok tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

4.       Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

5.       Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

6.       Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a számvitelre vonatkozó jogszabályok, valamint a Civiltv. rendelkezései az irányadóak.

 

7.       Az Egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

 

8.       Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

 

XII. Az Egyesület képviselete, az Elnök helyettesítése:

1.  Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.

 

2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa esetenként megbízott alelnök helyettesítheti. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület elnöke, illetve gazdasági alelnöke önállóan jogosult.

 

3.  Az Elnök tartós, 90 napon túli akadályoztatása esetén legfeljebb hat hónapig az Egyesület szervezetének képviseletére a gazdasági alelnök és további egy alelnök együttesen jogosult. A hat hónapon belül a Taggyűlést össze kell hívni, és új Elnököt kell választani. A Taggyűlést ebben az esetben a gazdasági alelnök hívja össze.

 

XIII. Az Egyesület megszűnése:

1.       Az Egyesület megszűnik, ha a Taggyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

2.       Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

XIV. Záró rendelkezések:

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, és az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a Taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

 

Az Alapszabály elfogadásának és aláírásának helye és ideje:                                                                                            Tagfelvételi kérelem, adatlap

 

Sukoró, 2012. szeptember 17.

________________________

Döme János

elnök